โครงสร้างหน่วยงาน  
                   
       

อธิการบดี

       
                   
           

สำนักงานอธิการบดี

 
               
                   
       

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

       
               
                   
 

เลขานุการอธิการบดี

       

เลขานุการรองอธิการบดี

 
                   
 

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี

       

ผู้ช่วยเลขานุการรองอธิการบดี