โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

 รายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ 

 

 ภาพประกอบการดำเนินโครงการ ฯ
 

 

การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.3 ให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการความรู้ต่อเนื่อง โดยฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร ได้จัดทำคู่มือ 1 เรื่อง ดังนี้

 

คู่มือเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ