ปรัชญา ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน บริการและประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ภาระกิจของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด
 
วิสัยทัศน์ VISSION  
SUPPORT สนับสนุนการปฏิบัติภาระกิจของผู้บริหาร
SERVICE MIND บริการด้วยความยินดีและเต็มใจ
ORGANIZATION ประสาน จัดการเพื่อให้ภาระกิจของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
QUALITY ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐาน
 
พันธกิจ MISSION
1. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. บริการด้วยความเต็มใจ 
3. ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ชุมชน และ นานาชาติ 
4. มุ่งเน้นพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
บริการ SERVICE
1. ด้านการบริการ การนัดหมายเวลาของผู้บริหาร การติดต่อประสานงาน
2. ด้านติดต่อประสานงานเพื่อให้ภาระกิจของผู้บริหารบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ เช่นเอกสารลับ เอกสารเร่งด่วน และเอกสารอื่นๆ ระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
4. ติดตามเอกสาร ข้อมูล เพื่อสะดวกในการตัดสินใจของผู้บริหารในการปฏิบัติภาระกิจ