ความเป็นมา  
         
       21 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปลี่ยนตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการศึกษาที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล     มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะดำเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ   
         
      การบริหารจัดการส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ติดต่อ ประสานงานของ       ผู้บริหาร จึงเกิดฝ่ายเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 4/2559 เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร มีภาระหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร ให้แก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายใน