ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

 
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินวิโรฒ 
 
 
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร
 
นายอดิศร แสงซื่อ
E-mail: adisorn@g.swu.ac.th     
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15621
     
     
 
ลขานุการอธิการบดี
 
นายกฤติน จงควดี
E-mail: krittin@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15621
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
นางนุสรา ม่วงคง
E-mail: nutsaral@g.swu.ac.th
โทร : 02-649-5000 ต่อ 15717
 
 
 
 
 
 

 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวรุจิรา วงศ์วุฒิอักษร
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15930
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 
นางบุปผชาติ ตรีทศ
E-mail: buppach@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12348
     
     
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ (ประสานงานองครักษ์)
 
นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน
E-mail: wipat_bow@hotmail.com
โทร: 02-649-5000 ต่อ 21061
     
 
 
 
 

 เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ (ประสานงานประสานมิตร)

นางสาวบุศรา สราคำ
E-mail: busaras@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12129
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย


Email: 
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15636

 
 
 
 
 
 

 
 
ลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 
นางดารณี ชมศิริ
E-mail: daraneen@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 15661
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 

นางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี
E-mail: siripatc@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 11399

     
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

นางปิยภาณี เฮ็นท์ช
E-mail: piyaphanee@g.swu.ac.th
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12290 
โทรสาร: 02-260-1011

 
 
 
 
 
 
 
 
ลขานุการรองธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
 
นางสาวไรวินท์  ลียวัฒนานุพงศ์
E-mail: raiwin@g.swu.ac.th 
โทร: 02-649-5000 ต่อ 12093
 

 

ทีมผู้ช่วยเลขานุการ

     

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
นางสาวชลธิชา อ้วนละมัย
เบอร์โทรติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15620

 

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
นางสาวศิริกานดา ​วงศ์​รัต​ต​กาญจน์
เบอร์โทร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15620
Email: sitikanda@g.swu.ac.th

 

ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
น.ส.มนิศา สุขศรีสังข์
เบอร์โทรติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15620
E-mail: manisa@g.swu.ac.th
 

 

ผู้ช่วยเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
นางสาวจุติพร เกิดบ้านบ่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 11432
Email: jutiporn@g.swu.ac.th