Search
× Search

การจัดการความรู้

คู่มือเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางของการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

READ MORE


อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 0-2649-5000   0-2258-4007

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top