Search
× Search

ทีมเลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการ

นายอดิศร แสงซื่อ

 • เลขานุการอธิการบดี
 • 01
 • เบอร์ภายใน  15621
 • adisorn@g.swu.ac.th
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

นายกฤติน จงควดี

 • เลขานุการอธิการบดี
 • 02
 • เบอร์ภายใน 15621
 • krittin@g.swu.ac.th

นางนุสรา ม่วงคง

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 • 03
 • เบอร์ภายใน 15018
 • nutsaral@g.swu.ac.th

นางสาวรุจิรา วงศ์วุฒิอักษร

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • 04
 • เบอร์ภายใน 15735
 • rujirawo@g.swu.ac.th

นางบุปผชาติ ตรีทศ

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • 05
 • เบอร์ภายใน 12348
 • buppach@g.swu.ac.th

นางสาวบุศรา สราคำ

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • 06
 • เบอร์ภายใน 12129
 • busaras@g.swu.ac.th


นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
 • 07
 • เบอร์ภายใน 21061
 • wipat@g.swu.ac.th


นางสาวธิดาเทพ แสนสร้อย

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
 • 08
 • เบอร์ภายใน 11468
 • thidatep@g.swu.ac.th

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธ์เพื่อสังคม
 • 09
 • เบอร์ภายใน 15937
 • pinpinut@g.swu.ac.th

นางปิยภาณี เฮ็นท์ช

 • เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 • 10
 • เบอร์ภายใน 12290
 • piyaphanee@g.swu.ac.th


นางสาวไรวินท์ ลียวัฒนานุพงศ์

 • เลขานุการรองอธิการบดีส่วนกิจการนิสิต
 • 11
 • เบอร์ภายใน 12093
 • raiwin@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวกานดา ฟึสันเทียะ

 • ผู้ช่วยเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
 • 12
 • เบอร์ภายใน 15937
 • kandafi@g.swu.ac.th

นางสาวชลธิชา อ้วนละมัย

 • ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
 • 13
 • เบอร์ภายใน 15620
 • chontichao@swu.ac.th


นางสาวศิริกานดา ​วงศ์​รัต​ต​กาญจน์
 • ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
 • 15
 • เบอร์ภายใน 15620
 • sirikanda@g.swu.a


น.ส.มนิศา สุขศรีสังข์

 • ผู้ช่วยเลขานุการอธิการบดี
 • 14
 • เบอร์ภายใน 15620
 • manisa@g.swu.ac.th

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 0-2649-5000   0-2258-4007

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top