Search
× Search

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

image

พันธกิจ

ประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

ติดตาม
เอกสารเสนอลงนาม

ติดต่อ
จัดการตารางนัดหมายของผู้บริหาร

อำนวยความสะดวก 
ให้ภารกิจของผู้บริหารบรรลุเป้าหมาย

image

วิสัยทัศน์

สนับสนุน
อำนวยความสะดวกในการปฎิบัติภารกิจของผู้บริหาร

บริการ
ประสานงาน ด้วยความเต็มใจ

บริหารจัดการ
ตารางนัดหมาย และอื่นๆ เพื่อให้ภารกิจของผู้บริหารบรรลุเป้าหมาย

มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ


อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 0-2649-5000   0-2258-4007

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top