Search
× Search

ประวัติ

ความเป็นมา

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

 
21 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการศึกษาที่ดี ควบคู่กับความรับผิดชอบที่จะดำเนินภารกิจอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป

 
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร จึงเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปริหารและบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้มาติดต่อ สร้างสัมพันธภาพอันดีในองค์กร เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรและผู้บริหารอันจะช่วยให้งานของผู้บริหารดำเนินไปได้อย่างเร็วและประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดตั้งฝ่ายเลขานุการผู้บริหารขึ้นเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 4/2559  เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559


image

เลขานุการผู้บริหาร

มุ่งมั่นบริการ ประสานงานฉับไว ใส่ใจพัฒนา
ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร

More

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 0-2649-5000   0-2258-4007

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top